Satamapaikka.com-palvelun käyttöehdot

 

1. Yleistä

Tämä sopimus sisältää Bookkaa Finland Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) Satamapaikka.com – palvelun (jäljempänä Palvelu) käyttöä koskevat ehdot, joihin palvelun käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) sitoutuu rekisteröityessään palveluun.

 

Näitä ehtoja noudatetaan tuotekuvausten, ohjeiden ja mahdollisten muiden Palvelua koskevien säännösten ohella. Siinä tapauksessa, että Palvelua koskevat muut ohjeet tai säännöstöt olisivat ristiriidassa näiden sopimusehtojen kanssa, niin nämä ehdot tulevat sovelletuiksi ensisijaisina. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan myös mahdollisten muiden palveluntarjoajien sopimusehtoja ja ohjeita ja Käyttäjän tällaisten muiden palveluntarjoajien kanssa tekemiin palvelu- tai muihin sopimuksiin sovelletaan kyseisiä ehtoja.

 

Palvelun käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 

2. Palvelun sisältö

 

Palvelu on tarkoitettu väliaikaisten satamapaikkojen ennakkovaraamiseen esimerkiksi vierasvenesatamista. Palvelun kautta tehty varaus muodostaa sopimussuhteen Käyttäjän ja sen satamapaikkoja operoivan tahon (jäljempänä Satama) kanssa johon varaus on tehty. Maksettuja varauksia ei vaihdeta eikä lunasteta takaisin.

 

Palveluntarjoja toimii ainoastaan välittäjänä Sataman ja Käyttäjän välillä toimittaen varauksen tiedot Satamalle ja lähettäen Käyttäjälle varausvahvistuksen sähköpostitse Sataman puolesta.

 

Palvelussa esitetyt tiedot perustuvat Satamien Palveluntarjoajalle antamiin tietoihin. Satamat vastaavat itse omien hinta-, saatavuus-  ja muiden satamapaikkoja koskevien tietojen ylläpidosta ja virheettömyydestä ja näin ollen Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisista virheellisistä tiedoista.

 

3. Käyttöoikeus ja vastuu tunnistautumistietojen säilyttämisestä

 

Käyttäjä saa oikeuden Palvelun käyttöön rekisteröityessään käyttäjäksi. Palvelua käytetään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka luodaan rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnuksena käytetään Käyttäjän sähköpostiosoitetta. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Mikäli käyttäjän salasana on joutunut tai voinut joutua sivullisen tietoon ilman käyttäjän suostumusta, käyttäjän tulee omatoimisesti vaihtaa salasanansa. Käyttäjä voi vaihtaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa Palvelun avulla.

 

4. Käyttäjän velvollisuudet

 

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua tämän Sopimuksen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua tulee käyttää siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä tai haittaa muille käyttäjille, Palveluntarjoajalle, sen yhteistyökumppaneille tai muille tahoille. Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain omaan käyttöönsä. Palvelua ei saa hyödyntää muulla tavalla kuin Palveluntarjoaja on tarkoittanut ja ohjeistanut. Käyttäjällä ei ole oikeutta lähettää tai välittää Palvelussa mainos-, markkinointi- tai muuta ilmoitusmateriaalia.

 

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

 

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista ja etukäteistä kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen välittömästi, jos Käyttäjän laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat Palvelun turvallisuuden. Sekä Käyttäjä että Palveluntarjoaja vastaavat omalta osaltaan käyttämiensä tietojärjestelmien riittävästä ja asianmukaisesta tietoturvasta.

 

Jos Käyttäjä rikkoo näitä ehtoja, hän on velvollinen korvaamaan tällaisesta rikkomisesta aiheutuneet vahingot Palveluntarjoajalle tai muulle vahingonkärsijälle.

 

5. Palvelun tarjoajan velvollisuudet ja vastuun rajoitukset

 

Palveluntarjoaja ei vastaa palveluissaan mahdollisesti olevasta virheestä tai siitä aiheutuneesta vahingosta, mutta pyrkii korjaamaan virheen heti, kun se on tullut ilmi. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään muiden osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta.

 

Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista joita Palvelun käyttäjälle saattaa aiheutua mistä tahansa syystä.

 

6. Palvelun käyttöaika

Palvelu pyritään pitämään käytössä 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. Kuitenkin esimerkiksi huoltotoimenpiteet, ohjelmistopäivitykset, häiriöt ja mahdolliset muut vastaavat syyt saattavat aiheuttaa katkoja palveluiden käytössä. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu on käytettävissä keskeytyksittä.

 

7. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

 

Sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä Sopimuksen ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle käyttöoikeutta tämä sopimus ei tule voimaan miltään osin.

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

 

Jos Käyttäjä rikkoo näitä sopimusehtoja, Palveluntarjoaja voi estää häneltä palvelujen käytön tai poistaa hänen tietonsa palvelusta. Tällaisesta syystä johtuva käytön estyminen ei oikeuta Käyttäjää saamaan palautusta maksamistaan maksuista, eikä myöskään vahingonkorvausta käytön estymisen vuoksi mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

 

8. Henkilötietojen käsittely

 

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Palveluntarjoajan laatimaa ja ylläpitämää Tietosuojaselostetta. Palveluntarjoajan voimassa oleva Tietosuojaseloste löytyy: Linkki tietosuojaselosteeseen  

 

9. Oikeudet muutoksiin

 

Palveluntarjoajalla on oikeus koska tahansa muuttaa, lisätä tai poistaa Palvelussa olevaa materiaalia sekä rajoittaa pääsyä Palveluun ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan yhden kuukauden kuluessa siitä kun Palveluntarjoaja on ilmoittanut muutoksesta.